Test zgodności χ2 przy wyszczególnionych parametrach rozkładu

Test będzie nam służył do badania losowości kluczy kryptograficznych.
Najprostszą miarą odchyleń rozkładu w próbie od rozkładu zakładanego jest wielkość obliczona z wzoru:
Test zgodności chi kwadrat
gdzie:
Test zgodności chi kwadrat oznacza liczebność z próby
Test zgodności chi kwadrat oznacza liczebność oczekiwaną
k oznacza liczbę badanych grup
Liczba stopni swobody Test zgodności chi kwadrat
Liczebność Test zgodności chi kwadrat nie może być mniejsza od 5 (niektórzy autorzy przyjmują 10). Jeżeli liczebność jest mniejsza, należy zsumować sąsiednie liczebności, tak aby otrzymać Test zgodności chi kwadrat (lub 10).
Jeżeli Test zgodności chi kwadrat odczytane z tablicy dla Test zgodności chi kwadrat stopni swobody, przy zakładanym poziomie istotności α hipotezę o zgodności rozkładu z próby z zakładanym odrzucamy.
Jeżeli Test zgodności chi kwadrat nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy.
Jeżeli Test zgodności chi kwadrat obliczamy wartość:
Test zgodności chi kwadrat
i wartość tę porównujemy z krytycznymi wartościami w rozkładzie t Studenta przy założonym poziomie istotności α i dla Test zgodności chi kwadrat liczby stopni swobody.
Tab. Wartości krytyczne Test zgodności chi kwadrat w teście Test zgodności chi kwadrat

Test zgodności chi kwadrat
Test zgodności chi kwadrat

Przykład

W doświadczeniach genetycznych nad dziedziczeniem wzoru użyłkowania skrzydeł (A i B) oraz zabarwienia czułek (C i D) uzyskano następujące rozszczepienie cech:
120 osobników z cechą A i C
48 osobników z cechą A i D
36 osobników z cechą B i C
13 osobników z cechami B i D
przy zakładanym stosunku 9:3:3:1
Na poziomie istotności Test zgodności chi kwadrat zweryfikować hipotezę, że wyniki doświadczenia są zgodne z teorią (czyli, że rozszczepienie cech ma zakładany stosunek (9:3:3:1).
Obliczenia przeprowadzamy w tabeli:

  liczebność w próbie Test zgodności chi kwadrat prawdopodobieństwo zakładane Liczebność oczekiwana Test zgodności chi kwadrat  
AC 120 Test zgodności chi kwadrat Test zgodności chi kwadrat Test zgodności chi kwadrat
AD 48 Test zgodności chi kwadrat Test zgodności chi kwadrat
BC 36 Test zgodności chi kwadrat Test zgodności chi kwadrat Test zgodności chi kwadrat
BD 13 Test zgodności chi kwadrat Test zgodności chi kwadrat Test zgodności chi kwadrat
k=4 217 Test zgodności chi kwadrat   Suma = 1,912

Test zgodności chi kwadrat przy Test zgodności chi kwadrat i Test zgodności chi kwadrat stopniach swobody (odczytane z tablic). Ponieważ Test zgodności chi kwadrat obliczonego nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy. Wyniki doświadczenia są zgodne z teorią.

Klasy

Klasa TestZgodnosci.java
package crypto.vigenere;

public class TestZgodnosci{
	private static final int[] freqZaklad = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1};
	private static final int sum = sum(freqZaklad);
	private static final int k = freqZaklad.length;//liczba badanych grup
  private final int[] freqSample;//czestosc z proby
  private double chi;

	public TestZgodnosci(int[] freqSample){
		this.freqSample = freqSample;
		int n = sum(freqSample);
    //prawdopodobienstwa zakladane
    double[] probabZaklad = new double[k];
    //czestosci oczekiwane
    double[] freqOczek = new double[k];
		chi = 0.0;
		for(int i = 0; i < k; i++){
			probabZaklad[i] = (double)freqZaklad[i] / (double)sum;
			freqOczek[i] = n * probabZaklad[i];
			chi += Math.pow(freqSample[i] - freqOczek[i], 2) / freqOczek[i];
		}
	}

	public double getChi() {
		return chi;
	}

	private static int sum(int[] tabl) {
		int sum = 0;
		for (int value : tabl) {
			sum += value;
		}
		return sum;
	}

	public int[] getFreqSample() {
		return freqSample;
	}
}
Crypto05
package crypto.vigenere;

public class Crypto05 {
  public static void main(String[] args){
    int[] tabl = {120,48,36,13};
    TestZgodnosci tx = new TestZgodnosci(tabl);
    double chi = tx.getChi();
    System.out.println(chi);
  }
}

W klasie TestZgodnosci ustawiamy
private static final int[]freqZaklad = {9,3,3,1};
Po uruchomieniu klasy Crypto05 otrzymujemy wynik na konsoli:

1.9124423963133639