Ten test będzie nam służył do oceny losowości klucza kryptograficznego.
W tym teście z populacji generalnej o dowolnym rozkładzie pobieramy próbę n elementów. Sprawdzamy hipotezę, że sposób pobierania próby (doboru elementów) jest losowy.
Tworzymy ciąg uporządkowany wedułg kolejności pobierania elementów. Obliczamy medianę z próby. Każdemu wynikowi mniejszemu od mediany przypisujemy symbol A, a większemu od niej – symbol B.
Liczba elementów Test serii, liczba elementów Test serii . Wyniki równe medianie odrzucamy. W ten sposób otrzymujemy n-elementowy ciąg mieszany (Test serii) składający się z symboli A i B. Obliczamy liczbę u serii.
Np. w ciągu:
A BB AA BBB AAAA B AA B
liczba serii Test serii
Jeżeli hipoteza o losowości próby jest prawdziwa, liczba serii u powinna być zgodna z rozkładem tabelarycznym. W oparciu o ten rozkład tworzymy dwustronny obszar krytyczny odczytując
Test serii przy Test serii oraz Test serii przy Test serii
Wartość empiryczną u porównujemy z i Test serii.
Jeżeli zachodzi nierówność:
Test serii albo Test serii hipotezę o losowości próby odrzucamy.
Jeżeli:
Test serii nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy o losowości próby, czyli hipotezę o losowości próby przyjmujemy.
Tab. 1A. Wartości krytyczne Test serii w teście serii dla poziomu ufności Test serii

Test serii

 

Tab. 1B. Wartości krytyczne Test serii w teście serii dla poziomu ufności Test serii

Test serii

Przykład

Po otwarciu ula złapano kolejno pierwsze 15 pszczół, które wyleciały. Zbadano ciężar ich ciała. Miały one następujące ciężary, ustawione według kolejności wylatywania:
37, 40, 36, 39, 38, 43, 46, 50, 49, 55, 48, 32, 56, 62, 53
Na poziomie istotności Test serii zweryfikować hipotezę, że taki dobór pszczół jest losowy.
Porządkujemy wyniki, aby obliczyć medianę z próby:
32, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 46, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 62
mediana = 46
Symbolem A oznaczamy wyniki mniejsze od mediany, symbolem B wyniki większe od mediany. Wynik równe medianie pomijamy:

37 40 36 39 38 43 46 50 49 55 48 3 56 62 53
A A A A A A   B B B B A B B B

Otrzymaliśmy 4 serie:
AAAAAA BBBB A BBB
Test serii
Test serii
Test serii
Z tab. 1A odczytujemy:
Test serii przy Test serii
Z tab. 1B odczytujemy: Test serii przy Test serii
Ponieważ Test serii hipotezę o losowości próby odrzucamy. Z ula wylatywały najpierw osobniki lżejsze, o większej ruchliwości.
Przy większej liczebności próby, gdy n1 i n2 są większe od 20 można zastosować aproksymację rozkładem normalnym – obliczamy:
Test serii
gdzie:
Test serii
Test serii
Obliczoną wartość porównujemy z wartościami Test serii odczytanymi z tab. 2.
Test serii
Test serii
Test serii
Test serii

Klasy

Klasa TestSerii.java
package crypto.vigenere;

import java.util.*;

public class TestSerii{
	private final String liczba;
	private int u = 0;
	private int A = 0;
	private int B = 0;
	private double z = 0;
	private final double mediana;

	public TestSerii(String liczba){
		this.liczba = liczba;
		int len = liczba.length();
		int[] tokeny = tokenize(liczba);
		int[] tokenySort = tokeny.clone();
		mediana = median2(tokenySort);
		StringBuilder st = new StringBuilder();
		for(int i = 0; i < len; i++){
			if(tokeny[i] < mediana){
				st.append("A");
			}
			else if(tokeny[i] > mediana){
				st.append("B");
			}
		}
		String seria = st.toString();
		String prev = "";
		String now;
		for(int i = 0; i < seria.length(); i++){
			now = seria.substring(i, i + 1);
			if(now.equals("A")){
				A++;
			}
			else{
				B++;
			}
			if(!prev.equals(now)){
				u++;
				prev = now;
			}
		}
		if((A > 20) && (B > 20)){
			double sigma = Math.sqrt((2 * A * B * (2 * A * B - (A + B)))
					/ Math.pow(A * B, 2) * ((A + B - 1)));
			double mi = ((2 * A * B) / (A + B)) + 1.0;
			z = (u - mi) / sigma;
		}
	}

	private static int[] tokenize(String liczba) {
		int len = liczba.length();
		int[] toks = new int[len];
		for(int i = 0; i < len; i++){
			toks[i] = Integer.parseInt(liczba.substring(i, i + 1));
		}
		return toks;
	}
	//oblicza mediane
	public static double median2(int[] array) {
		Arrays.sort(array);
		int len = array.length;
		double value;
		if(len % 2 == 0){
			value = ((double)array[(len + 1) / 2] + (double)array[(len + 1) / 2 + 1]) / 2;
		}
		else{
			value = array[(len + 1) / 2];
		}
		return value;
	}

	public String getLiczba() {
		return liczba;
	}

	public int getU() {
		return u;
	}

	public int getA() {
		return A;
	}

	public int getB() {
		return B;
	}

	public double getZ() {
		return z;
	}

	public double getMediana() {
		return mediana;
	}
}
Klasa Crypto06.java
package crypto.vigenere;

import java.math.*;

public class Crypto06 {
  public static void main(String[] args) {
    FrequencyMap<String> map = new FrequencyMap<>();
    //generujemy 100 liczb po 100 cyfr
    String[] tab = Generator.generuj(10, 200, map);
    for (String s : tab) {
      System.out.println(s);
    }
    //sprawdzamy rozklad cyfr we wszystkich 100 liczbach lącznie
    int[] freq = map.printAll();
    //wykonujemy test losowosci rozkladu
    TestZgodnosci test = new TestZgodnosci(freq);
    System.out.println("chi: " + test.getChi());
    //wybieramy liczbe ze srodka
    String liczba = tab[tab.length / 2];
    //wykonujemy test losowosci liczby
    TestSerii ts = new TestSerii(liczba);
    System.out.println("liczba: " + liczba);
    System.out.println("mediana: " + ts.getMediana());
    System.out.println("u: " + ts.getU());
    System.out.println("A: " + ts.getA());
    System.out.println("B: " + ts.getB());
    System.out.println("z: " + ts.getZ());
    //znajdujemy liczbe pierwsza, ktora jest wieksza od tej liczby
    BigInteger big = new BigInteger(liczba);
    BigInteger prime = big.nextProbablePrime();
    System.out.println(prime);
  }
}

Wyniki

Plik: Crypto05.java.


Rozkład cyfr w tych liczbach wynosi:

0 98
1 93
2 94
3 103
4 117
5 110
6 96
7 94
8 89
9 106
Testem zgodności badamy czy rozkład liczb jest losowy (w tym przypadku równomierny):
chi: 6.960000000000001 przy 10 – 1 = 9 stopniach swobody.
Test serii dla Test serii stopni swobody wynosi 16.919
Ponieważ Test serii nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy, że rozkład jest równomierny, czyli rozkład jest równomierny.
Bierzemy środkową liczbę:

8501172320674198036441678943609418799944260237309593038912574809353749675078755249379734314934854264

Wykonujemy test serii dla tej liczby:
mediana: 4.5
u: 50
A: 51
B: 49
z: 0.0
Wartość z porównana z tablicami mówi nam, że hipotezy o losowości próby nie możemy odrzucić, czyli rozkład jest losowy.
Jeżeli chcemy mieć liczbę pierwszą to znajdujemy pierwszą liczbę pierwszą, większą od tej liczby:

BigInteger big = new BigInteger(liczba);
BigInteger prime = big.nextProbablePrime();
8501172320674198036441678943609418799944260237309593038912574809353749675078755249379734314934855901

Teraz warto byłoby przetestować jej pierwszość testem Millera-Rabina, ale nie załączam stosownych algorytmów. Moim celem nie jest tworzenie szyfrów doskonałych lecz pokazanie zgrubnie pracy z testami.