Narzędzia JDK (JDK tools)

Poniżej znajduje się kompletna lista narzędzi JDK. Lista jest aktualna dla JDK 14.
Wszystkie narzędzia zostaną kolejno opisane z wyjątkiem narzędzi oznaczonych klauzulą deprecated

Narzędzia podstawowe

.

 1. jaotc – statyczny kompilator Java, wytwarzający natywny kod dla skompilowanych metod Java
 2. jar – tworzenie archiwów .jar
 3. java – uruchamianie aplikacji Java
 4. javac – odczytywanie klas i definicji interfejsów oraz kompilowanie ich do kodu bajtowego i plików .class
 5. javadoc – tworzenie stron HTML dokumentacji API z plików źródłowych
 6. javap – deasemblacja kodu w plikach .class
 7. javaw – uruchamia aplikację java bez okna konsoli
 8. jdeprscan – skanowanie plików archiwów na obecność elementów API mających status deprecated
 9. jdeps – włączanie analizatora zależności klas Java
 10. jlink – asemblacja i optymalizacja zestawu modułów i ich zależności w kliencki obraz czasu wykonywania JIMAGE
 11. jmod – tworzenie plików JMOD oraz manipulowanie ich zawartością
 12. jpackage (incubator) – tworzenie plików uruchomieniowych
Linia poleceń języka
 1. jshell – interaktywne wykonywanie deklaracji, poleceń i wyrażeń języka Java w pętli read-eval-print loop (REPL) (pętla odczytaj-oceń-wydrukuj)
Narzędzia i polecenia związane z bezpieczeństwem
 1. jarsigner – podpisywanie plików archiwów i weryfikacja tych podpisów
 2. keytool – zarządzanie przechowalniami (bazami danych) kluczy kryptograficznych, łańcuchami certyfikatów X.509 i certyfikatami zaufanymi
 3. kinit – otrzymywanie i buforowanie zezwoleń dostępu w systemie Kerberos
 4. klist – wyświetlanie zawartości lokalnego bufora poświadczeń oraz tablicy kluczy w systemie Kerberos
 5. ktab – zarządzanie nazwami zasadniczymi i kluczami serwisowymi przechowywanymi w lokalnej tablicy kluczy w systemie Kerberos
Narzędzia i polecenia RMI (Remote Method Invocation)
 1. rmic (deprecated)
 2. rmid – uruchomienie aktywacji demona systemowego, który pozwala obiektom na zarejstrowanie i aktywację w JVM
 3. rmiregistry – system oparte na UNIX – utworzenie i uruchomienie zdalnego rejestru obiektu na podanym porcie na bieżącym hoście
 4. serialver – generowanie serialVersionUID dla jednej lub większej liczby klas
Narzędzia i polecenia monitorowania
 1. jconsole – uruchamia konsolę graficzną do monitorowania i zarządzania aplikacjami Java
 2. jps (experimental) – listowanie instrumentowanych JVMs na systemie docelowym
 3. jstat (experimental) – monitorowanie statystyk JVM
 4. jstatd (experimental) – monitorowanie tworzenia i terminacji instrumentowanych Java HotSpot VMs
Narzędzia użytkowe dostępności
 1. jabswitch – umożliwia lub uniemożliwia dostęp do Java Access Bridge
 2. jaccessinspector – badanie informacji o obiektach w JVM, które używają Java Accessibility Utilities API
 3. jaccesswalker – nawigacja po drzewie komponentów w JVM i prezentacja tej hierarchii w postaci drzewa
Narzędzia rozwiązywania problemów
 1. jcmd – wysyłanie żądań komend diagnostycznych do uruchomionej JVM
 2. jdb – wyszukiwanie i naprawianie pluskiew (bugs) w programach Java
 3. jhsdb – ingerencja w procesy Java lub włączanie debuggera w celu analizowania zawartości zrzutów jądra z JVM, która uległa awarii
 4. jinfo (experimental) – generowanie informacji o konfiguracji określonych procesów Java
 5. jmap (experimental) – drukowanie szczegółów podanego procesu
 6. jstack (experimental) – drukowanie zawartości stosu wątków Java dla podanych procesów
Linia poleceń skryptów
 1. jjs (deprecated)
 2. jrunscript (experimental) – uruchamianie skryptowej linii poleceń wspierającej tryby interaktywny i wsadowy
Narzędzia specjalne
 1. jfr – parsowanie i drukowanie plików Flight Recorder – tylko w planach płatnych
 2. jimage – praca z plikami JIMAGE – nie ma go na wykazach narzędzi publikowanych przez Oracle