Poprzedni artykułpreviousnextNastępny artykuł

Równania liniowe

Układ równań liniowych składa się z m równań i n niewiadomych. Możemy go przedstawić w postaci:
Macierze - rozwiązywanie równań liniowych
a – to znane współczynniki liczbowe
x – to niewiadome
b – to znane tzw. wyrazy wolne
Rozwiązanie układu równań polega na wyznaczeniu wartości Macierze - rozwiązywanie równań liniowych

Metoda podstawiania

Tradycyjna metoda rozwiązywania równań znana każdemu, kto skończył przynajmniej gimnazjum.
Równanie:
Macierze - rozwiązywanie równań liniowych

Metoda przeciwnych współczynników

Macierze - rozwiązywanie równań liniowych

Metoda graficzna

Była omawiana w w książce wymienionej na liście w poz. 6. Książka w nowej formie jest na liście zapowiedzi Wydawnictwa Helion.
Każde z równań wyznacza pewną prostą. Rozwiązanie równania to współrzędne punktu przecięcia obu linii wykreślonych w układzie współrzędnych.

Postać macierzowa

Równanie można przedstawić w postaci macierzy współczynników:
Macierze - rozwiązywanie równań liniowych
Wyrazy wolne można przedstawić w postaci wektora b albo macierzy kolumnowej B:
Macierze - rozwiązywanie równań liniowych albo Macierze - rozwiązywanie równań liniowych
Niewiadome można przedstawić w postaci wektora x albo macierzy kolumnowej X:
Macierze - rozwiązywanie równań liniowych albo Macierze - rozwiązywanie równań liniowych
Cały układ możemy przedstawić jako:
Macierze - rozwiązywanie równań liniowych albo Macierze - rozwiązywanie równań liniowych
czyli
Macierze - rozwiązywanie równań liniowych
Układ równań liniowych można też przedstawić w postaci wektorowej:
Macierze - rozwiązywanie równań liniowych
Ze względu na sposób obliczania często używa się tzw. macierzy uzupełnionej Ab układu równań Macierze - rozwiązywanie równań liniowych:
Macierze - rozwiązywanie równań liniowych
Rozwiązaniem układu jest wektor, którego składowe po wstawieniu w miejsce odpowiednich niewiadomych x i zsumowaniu dadzą elementy kolumny wyrazów wolnych.

Metoda eliminacji Gaussa – Jordana

Macierz uzupełnioną układu:
Równanie Gaussa - Jordana
sprowadzamy do postaci bazowej:
Równanie Gaussa - Jordana
przy użyciu operacji elementarnych, z zastrzeżeniem, że nie można zmienić położenia kolumny wyrazów wolnych. Do operacji elementarnych nie wymienionych uprzednio dochodzi możliwość pominięcia równania tożsamościowego w układzie (równanie tożsamościowe to równanie mające nieskończenie wiele rozwiązań).
Układ równań:
Równanie Gaussa - Jordana
zapisujemy jako macierz uzupełnioną:
Równanie Gaussa - Jordana
Odejmujemy wiersz drugi od pierwszego:
Równanie Gaussa - Jordana
Dzielimy wiersz pierwszy przez 3:
Równanie Gaussa - Jordana
Dodajemy wiersz pierwszy do drugiego:
Równanie Gaussa - Jordana
Zamieniamy wiersze miejscami:
Równanie Gaussa - Jordana
Czyli:
Równanie Gaussa - Jordana
Możemy tez użyć metody gaussJordan(Matrix) prezentowanej w klasie MatrixUtil.
Przykład zastosowania metody znajduje się w klasie Matrix079. Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

1.0 0.0 2.0 
0.0 1.0 1.0 

Jak widzimy – wynik jest jednakowy.

Istnienie rozwiązań

Układ równań liniowych może mieć rozwiązanie i wtedy nazywany jest układem zgodnym (niesprzecznym) albo może nie mieć rozwiązania i wtedy nazywany jest układem sprzecznym.
Układ zgodny może mieć dokładnie jedno rozwiązanie i wtedy nazywamy go układem oznaczonym albo nieskończenie wiele rozwiązań i wtedy nazywany jest układem nieoznaczonym.

Układ zgodny (istnieje rozwiązanie) Układ sprzeczny (nie istnieje rozwiązanie)
Układ oznaczony (istnieje 1 rozwiązanie) Układ nieoznaczony (istnieje ∞ wiele rozwiązań)

Twierdzenie Kroneckera – Capelliego

Układ równań liniowych jest zgodny (czyli ma rozwiązanie) wtedy i tylko wtedy, gdy rząd macierzy A współczynników układu jest równy rzędowi macierzy uzupełnionej U, czyli
Twierdzenie Kroneckera - Capelliego.
Jeżeli Twierdzenie Kroneckera - Capelliego układ jest sprzeczny (nie ma rozwiązania).
Jeżeli rząd macierzy A i rząd macierzy U są równe liczbie niewiadomych n:
Twierdzenie Kroneckera - Capelliego
to układ taki ma dokładnie jedno rozwiązanie.
W przeciwnym wypadku:
Twierdzenie Kroneckera - Capelliego
układ ma nieskończenie wiele rozwiązań.

Układ zgodny (istnieje rozwiązanie) Twierdzenie Kroneckera - Capelliego Układ sprzeczny (nie istnieje rozwiązanie) Twierdzenie Kroneckera - Capelliego
Układ oznaczony (istnieje 1 rozwiązanie) Twierdzenie Kroneckera - Capelliego Układ nieoznaczony (istnieje ∞ wiele rozwiązań) Twierdzenie Kroneckera - Capelliego

W przypadku układu mającego nieskończenie wiele rozwiązań część niewiadomych przekształca się w parametry, które mogą przyjmować dowolne wielkości. W tym przypadku można zapisać tzw. rozwiązanie ogólne układu. Dopiero podanie konkretnego parametru/parametrów pozwala na wyznaczenie rozwiązania równania dla tego parametru, czyli uzyskanie tzw. rozwiązania szczególnego.
Rozwiązanie bazowe to rozwiązanie równania ogólnego, gdy wszystkie parametry (zmienne bazowe) przyjmują wartość 0. Niewiadome, które nie są parametrami nazywane są zmiennymi swobodnymi (nie bazowymi).
Liczba zmiennych swobodnych równa się rzędowi obu macierzy (ang. rank). Liczba parametrów (zmiennych bazowych) wynosi Twierdzenie Kroneckera - Capelliego.
Mamy układ równań:
Twierdzenie Kroneckera - Capelliego
Zapisujemy układ w postaci macierzowej:
Twierdzenie Kroneckera - Capelliego
oraz w postaci rozszerzonej:
Twierdzenie Kroneckera - Capelliego
Sprawdzamy, że:
Twierdzenie Kroneckera - Capelliego
Liczba niewiadomych Twierdzenie Kroneckera - Capelliego
a zatem układ ma rozwiązanie. Ponieważ Twierdzenie Kroneckera - Capelliego
to układ ten ma nieskończenie wiele rozwiązań.
Rozwiązanie będzie zależne od
Twierdzenie Kroneckera - Capelliego parametrów.

Rozwiązanie tradycyjne

Przekształcamy równanie drugie aby otrzymać x1 .
Równanie liniowe
Podstawiamy x1 do równania pierwszego i otrzymujemy:
Równanie liniowe
Podstawiamy x2 do pierwszego równania, aby obliczyć x1 i otrzymujemy:
Równanie liniowe
Rozwiązaniem bazowym układu jest:
Równanie liniowe
Mamy więc:
Równanie liniowe
Jeżeli przyjmiemy np:
x3=2
x4=2
to łatwo obliczyć, że:
Równanie liniowe
Jeżeli podstawimy te wartości do pierwotnych równań to otrzymamy:
Równanie liniowe
czyli nasze obliczenia są prawidłowe.

Rozwiązanie Gaussa – Jordana

Metodą eliminacji Gaussa – Jordana sprowadzamy macierz do postaci schodkowej:
Rozwiązanie Gaussa - Jordana
czyli równania:
Rozwiązanie Gaussa - Jordana
Po rozwiązaniu tradycyjną metodą otrzymamy:
Rozwiązanie Gaussa - Jordana
Rozwiązanie Gaussa - Jordana
czyli te same równania.
Obie metody są niewygodne.

Rozwiązanie bazowe

Aby otrzymać rozwiązanie bazowe układu równań możemy użyć metody gaussJordan(Matrix, double ...) z klasy MatrixUtil.
Metoda sprawdza, czy układ jest sprzeczny, czy nie, a jeżeli nie jest – sprawdza, ile rozwiązań istnieje. Jeżeli istnieje jedno rozwiązanie, w ostatniej kolumnie macierzy wynikowej podane są wartości pierwiastków, a jeżeli wiele rozwiązań w ostatniej kolumnie podane jest rozwiązanie bazowe. Jeżeli podamy wartości paramValues dla których chcemy takie równanie rozwiązać – otrzymujemy w ostatniej rozwiązanie układu równań dla tych parametrów.
Przykład użycia tej metody jest podany w klasie Matrix080.

    double[][] A = {{1, 1, -1, -1, 8}, 
      {1, -1, -2, 0, 4}};
    Matrix matrix = new Matrix(A);
    matrix.printToConsole();
    Util.print("");
    Matrix mat = null;
    try {
      mat = MatrixUtil.gaussJordan(matrix, 
        new double[]{0, 0});
    } catch (MatrixException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    mat.printToConsole();
    Util.print("");

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

1.0 1.0 -1.0 -1.0 8.0 
1.0 -1.0 -2.0 0.0 4.0 

1.0 0.0 0.0 0.0 6.0 
0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 
0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 

W klasie Matrix081 rozwiązany jest powyższy przykład dla parametrów: 2, 2.

    double[][] A = {{1, 1, -1, -1, 8}, 
      {1, -1, -2, 0, 4}};
    Matrix matrix = new Matrix(A);
    matrix.printToConsole();
    Util.print("");
    Matrix mat = null;
    try {
      mat = MatrixUtil.gaussJordan(matrix, 
          2, 2);
    } catch (MatrixException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    mat.printToConsole();
    Util.print("");

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

1.0 1.0 -1.0 -1.0 8.0 
1.0 -1.0 -2.0 0.0 4.0 

1.0 0.0 0.0 0.0 10.0 
0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 
0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 
0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 

Twierdzenie i wzory Cramera

Mamy układ równań:
Twierdzenie i wzory Cramera
macierzą układu równań jest:
Twierdzenie i wzory Cramera
a macierz kolumnowa wyrazów wygląda tak:
Twierdzenie i wzory Cramera
Każdą kolumnę w macierzy A możemy kolejno zastąpić przez macierz kolumnową B i możemy uzyskać n macierzy wynikowych od Twierdzenie i wzory Cramera.
Jeżeli
Twierdzenie i wzory Cramera
to
Twierdzenie i wzory Cramera
i jedynym rozwiązaniem tego układu jest:
Twierdzenie i wzory Cramera
Mamy macierz:
Twierdzenie i wzory Cramera
oraz kolumnę wyrazów wolnych:
Twierdzenie i wzory Cramera
n = 2
rank A = 2 = n
czyli
Twierdzenie i wzory Cramera i istnieje tylko jedno rozwiązanie:
Twierdzenie i wzory Cramera
a więc:
Twierdzenie i wzory Cramera
Do rozwiązania problemu możemy użyć metody cramer(Matrix, double[]) w klasie MatrixUtil.
Przykład w klasie Matrix082:

    double[][] A = {{1, 2}, {1, -1}};
    Matrix mat = new Matrix(A);
    mat.printToConsole();
    double[] B = {4, 1};
    ArrayUtil.print(B);
    double[] C = null;
    try {
      C = MatrixUtil.cramer(mat, B);
    } catch (MatrixException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    ArrayUtil.print(C);

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

1.0 2.0 
1.0 -1.0 
[4.0, 1.0]
[2.0, 1.0]

Pliki do ściągnięcia

matrices025.zip
Moduł matrices – aktualny stan projektu = 025;