Najprostszy zegar cyfrowy można stworzyć na bazie etykietki Label albo tekstu Tekst. Ja wybrałam etykietkę Label.

Klasa DigitalClock
package clocks;

import javafx.animation.*;
import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.layout.Background;
import javafx.scene.layout.BackgroundFill;
import javafx.scene.layout.CornerRadii;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.text.Font;
import javafx.scene.text.FontWeight;
import javafx.stage.Stage;

import java.time.LocalTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.time.format.FormatStyle;

public class DigitalClock extends Application {
  private static final Font CLOCK_FONT = Font.font("Arial", FontWeight.BOLD, 20);
  private static final Background CLOCK_BACKGROUND = new Background(new BackgroundFill(Color.HONEYDEW, CornerRadii.EMPTY, new Insets(0, 0, 0, 0)));
  private Label label;
  private AnimationTimer timer;

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {

    try {
      StackPane root = new StackPane();
      label = new Label();
      label.setFont(CLOCK_FONT);
      label.setTextFill(Color.GREEN);
      root.setBackground(CLOCK_BACKGROUND);
      root.getChildren().add(label);
      Scene scene = new Scene(root,200,50);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Zegar Cyfrowy");
      stage.setOnCloseRequest(event -> {
        timer.stop();
        Platform.exit();
      });
      timer = new AriaTimer();
      timer.start();
      stage.show();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  private class AriaTimer extends AnimationTimer {
    @Override
    public void handle(long now) {
      LocalTime lt = LocalTime.now();
      String text = lt.format(DateTimeFormatter.ofLocalizedTime(FormatStyle.MEDIUM));
      label.textProperty().set(text);
    }
  }
}

Po uruchomieniu klasy zobaczymy:

Zegar cyfrowy
Rys. 300. Zegar cyfrowy