Inne wpisy na podobny temat:

Maska 2-bitowa

Do maskowania użyjemy operatora iloczynu bitowego &.
Mamy dwie zmienne;
int x = 21, czyli (10110)2
int maska = 2, czyli (10)2
Po zastosowaniu maski:
x = x & maska
albo
x &= maska
otrzymujemy wynik
x = 2
Możemy to rozpisać w tablicy.

1 0 1 1 1
        &
0 0 0 1 0
        =
0 0 0 1 0

Wszystkie bity na lewo do ostatniej jedynki (1) w masce są zawsze zerami, niezależnie od tego ile bitowa jest sama liczba.
Z logiki wiemy, że koniunkcja zwraca true (1) tylko wtedy gdy obie strony koniunkcji mają wartość true (1).
W pozostałych przypadkach zwraca false (0). To oznacza, że faktycznie ważne sa tylko te miejsca liczby w których maska ma liczbę 1 i tylko te bity liczby znajdą się w wyniku.
Po wykonaniu maskowania wynik ma tyle bitów ile miała maska. W naszym przypadku 2 bity, czyli (10)2 i jest to liczba 2.
Kod Java:

package binaria;

public class BinAria02 {
	public static void main(String[] args) {
		int a = 22;
		System.out.println(Integer.toBinaryString(a));
		int b = 2;
		System.out.println(Integer.toBinaryString(b));
		a = (byte)(a & b);
		System.out.println(a);
	}
}

Po uruchomieniu na konsoli zobaczymy:

10110
10
2

Maska 1-bitowa

Sprawdzanie parzystości Java jest przykładem użycia maski (1)2

Maska 8-bitowa

Bardzo często używa się maski do wycięcia z liczby np. 32-bitowej ostatnich 8 bitów:
x &= 0377, czyli (11111111)2. (Czołowe 0 oznacza, że liczba jest ósemkowa). Można oczywiście 🙂 zastosować maskę (255)10

  int a = 1234567;
  System.out.println(Integer.toBinaryString(a));
  int b = 0377;
  System.out.println(Integer.toBinaryString(b));
  a = (int) (a & b);
  System.out.println(a);
  System.out.println(Integer.toBinaryString(a));

Po uruchomieniu kodu (BinAria03.java) na konsoli otrzymamy

100101101011010000111
11111111
135
10000111

Maska 8-bitowa przesuwna

W języku Java kolor mozna wyrażać pojedynczą liczbą int.
Przykładem może być ‘kolor koloru koralowego’ 🙂 czyli (16744272)10 = (111111110111111101010000)2 = (ff7f50)16.

 

Powstaje pytanie jak odczytać wartości składowe koloru rgb (red, green, blue). Użyjemy operatora bitowego przesunięcia w prawo oraz maski (0377), składającej się binarnie z 8 jedynek.
Dla blue nie ma przesunięcia, dla green przesuniecie wynosi 8, dla red przesunięcie wynosi 16.
A oto stosowny kod (BinAria04.java);

  int rgb = 16744272;
  System.out.println(Integer.toBinaryString(rgb));
  int maska = 0377;
  int r = (rgb >> 16) & maska;
  int g = (rgb >> 8) & maska;
  int b = (rgb >> 0) & maska;
  System.out.println("r = " + r + " = " + Integer.toBinaryString(r));
  System.out.println("g = " + g + " = 0" + Integer.toBinaryString(g));
  System.out.println("b = " + b + " = 0" + Integer.toBinaryString(b));
  System.out.println(Integer.toHexString(rgb));

Po uruchomieniu tego kodu na konsoli zobaczymy:

111111110111111101010000
r = 255 = 11111111
g = 127 = 01111111
b = 80 = 01010000
ff7f50

Maska hexa

Maska może być liczbą heksadecymalną.
(0377)8 = (0xff)16
A oto powyższy przykład nieco przerobiony (BinAria05.java):

  int rgb = 16744272;
  System.out.println(Integer.toBinaryString(rgb));
  int r = (rgb >> 16) & 0xff;
  int g = (rgb >> 8) & 0xff;
  int b = (rgb >> 0) & 0xff;
  System.out.println(r);
  System.out.println(g);
  System.out.println(b);

Po uruchomieniu kodu na konsoli otrzymujemy:

  111111110111111101010000
  255
  127
  80