Opis
Łańcuch znaków o zmiennej wskazanej długości od 1 do 32 672 znaków. 32 672 znaki to nieco ponad 18 stron znormalizowanego maszynopisu A-4
Składnia
VARCHAR(liczba znaków)
albo
CHAR VARYING(liczba znaków)
albo
CHARACTER VARYING(liczba znaków)
Odpowiadający typ Java
java.lang.String
Odpowiadający typ JDBC
java.sql.Types.VARCHAR
Ograniczenia
Jeśli wstawiany łańcuch jest krótszy niż podany, to łańcuch znaków nie jest uzupełniony spacjami do podanej długości. Jeśli jest dłuższy niż podany – nadmiarowa część znaków (jeśli są to spacje) jest obcinana.
Jeśli znakami nadmiarowymi nie są spacje – wyrzucany jest wyjątek.
Gdy porównywane są dwa łańcuchy VARCHAR spacje na końcu – jeśli są – są ignorowane.
Przy porównywaniu CHAR i VARCHAR krótsza wartość jest uzupełniana spacjami, tak aby miała taką samą długość jak dłuższa.
Stałe są typu CHAR.
Jeśli VARCHAR jest kolumną klucza w indeksie to maksymalna wielkość pola nie powinna być większa niż 1/2 wielkości strony.
Przykład w klasie R051:

 package aderby.types;

import aderby.DerbyUtil;

import java.sql.*;

public class R051 {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r051";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/ziemia.sql";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery("SELECT * FROM ziemia");
      while (rs.next()) {
        System.out.println(
            rs.getString("nazwa"));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}    

Po uruchomieniu kodu na konsoli zobaczymy:

średni promień równikowy
średni promień biegunowy
średnie spłaszczenie biegunowe
mimośród elipsy tworzonej przez południki
promień średni dla objętości kuli
powierzchnia
objętość

Pliki do ściągnięcia

Plik R051.zip (klasa)
ziemia.zip (skrypt)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszyskich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.