Opis
Zestaw liczb określających datę
Składnia
DATE
Odpowiadający typ Java
java.lang.Date
Odpowiadający typ JDBC
java.sql.Types.DATE
Zakres
Data może być podana jako:

 • yyyy-mm-dd
 • mm/dd/yyyy
 • dd.mm.yyyy

yyyy – oznacza rok i zawsze jest 4-cyfrowy
mm – oznacza miesiąc i może być 1-cyfrowy lub 2-cyfrowy.
dd – oznacza dzień i może być 1-cyfrowy lub 2-cyfrowy.
Ograniczenia
Derby akceptuje również daty podawane w formacie specyficznym dla danej lokalizacji, ale w przypadku wątpliwości formaty wbudowane mają pierwszeństwo.
Przykład
Przykład w klasie R057:

    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);   
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";
       create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);    
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery("SELECT * FROM daty");
      while (rs.next()) {
        System.out.println(
            rs.getDate("data") + " " + 
            rs.getString("zdarzenie"));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

1952-06-04 Urodziny
1968-06-04 Ukończenie szkoły podstawowej
1972-06-26 Ukończenie liceum
1977-06-25 dyplom magistra biologii

Pliki do ściągnięcia

Plik R057.zip (klasa)
Plik daty.zip (skrypt)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.
Kilka wygodnych metod do zamiany dat znajduje się w klasie DateUtil.java