Przygotowanie
 1. Jak utworzyć i dodać do projektu bibliotekę Apache Derby w IntelliJ?
Wiadomości wstępne
 1. Prezentacja bazy danych
 2. Konfiguracja bazy danych
 3. Cechy bazy danych
 4. Folder bazy danych
Szybki start
 1. Narzędzie ij – tryb embedded – bez użycia skryptu SQL
 2. Narzędzie ij – tryb embedded – z użyciem skryptu SQL
 3. Java – tryb embedded
 4. Java – tryb klient/serwer
Praca z obiektami Properties
 1. Zapisywanie i odczytywanie .properties (FileOutputStream, FileInputStream)
 2. Zapisywanie i odczytywanie .properties (FileWriter, FileReader)
 3. Zapisywanie i odczytywanie .xml
System i silnik Derby
 1. Zrozumienie systemu Derby
 2. Właściwości systemu i baz danych
Baza Derby
 1. Baza w Windows: copy, delete, move
Łączenie z bazą danych
SQL
 1. Co to jest SQL?
 2. Składnia SQL
 3. Tworzenie skryptów SQL
 4. Uruchamianie skryptów SQL
 5. Uruchamianie skryptów SQL w JDBC
 6. Typy danych
  1. Typy numeryczne
   1. BIGINT
   2. DECIMAL = DEC = NUMERIC
   3. DOUBLE = DOUBLE PRECISION
   4. FLOAT
   5. INTEGER = INT
   6. REAL
   7. SMALLINT
  2. Typy znakowe
   1. CHAR = CHARACTER
   2. CLOB = CHARACTER LARGE OBJECT
   3. LONG VARCHAR
   4. VARCHAR = CHAR VARYING = CHARACTER VARYING
  3. Typy bitowe/binarne
   1. BLOB = BINARY LARGE OBJECT
   2. CHAR FOR BIT DATA = CHARACTER FOR BIT DATA
   3. LONG VARCHAR FOR BIT DATA
   4. VARCHAR FOR BIT DATA = CHAR VARYING FOR BIT DATA = CHARACTER VARYING FOR BIT DATA
  4. Typy logiczne
   1. BOOLEAN
  5. Znaczniki czasu
   1. DATE
   2. TIME
   3. TIMESTAMP
  6. Typ XML
   1. XML
  7. Tworzenie typów danych użytkownika
   1. Polecenie CREATE TYPE
   2. Typ (wyliczeniowy) ARIAENUM
   3. Typ (podzbiór zbioru stringów) ARIASTRINGSET
   4. Typ (tablicowy) ARIAARRAY
   5. Typ MATRIX
  8. Wzajemne przyporządkowanie typów danych SQL
  9. Porównywanie typów danych SQL
  10. Konwersja typów danych SQL
 7. Funkcje
  1. Funkcje skalarne
   1. Matematyczne
    1. ogólne
     1. ABS = ABSVAL
     2. CEIL = CEILING
     3. DEGREES
     4. EXP
     5. FLOOR
     6. LN = LOG
     7. LOG10
     8. MOD
     9. PI
     10. RADIANS
     11. RAND
     12. RANDOM
     13. SIGN
     14. SQRT
    2. trygonometryczne
     1. COS
     2. COT
     3. SIN
     4. TAN
    3. cyklometryczne
     1. ACOS
     2. ASIN
     3. ATAN
     4. ATAN2
    4. hiperboliczne
     1. COSH
     2. SINH
     3. TANH
   2. Rzutujące
    1. BIGINT
    2. CAST
    3. CHAR
    4. DOUBLE
    5. INTEGER
    6. SMALLINT
    7. VARCHAR
   3. Łańcuchowe (tekstowe)
    1. LCASE = LOWER
    2. LENGTH
    3. LOCATE
    4. LTRIM
    5. RTRIM
    6. SUBSTR
    7. TRIM
    8. UCASE = UPPER
   4. Daty i czasu
    1. DATE
    2. DAY
    3. HOUR
    4. MINUTE
    5. MONTH
    6. SECOND
    7. TIME
    8. TIMESTAMP
    9. YEAR
   5. Informacyjne
    1. IDENTITY_VAL_LOCAL
    2. CURRENT_DATE = CURRENT DATE
    3. CURRENT ISOLATION
    4. CURRENT_ROLE
    5. CURRENT SCHEMA = CURRENT SQLID
    6. CURRENT_TIME = CURRENT TIME
    7. CURRENT_TIMESTAMP = CURRENT TIMESTAMP
    8. ROW_NUMBER
    9. CURRENT_USER
    10. SESSION_USER
    11. USER
  2. Kolumnowe
   1. AVG
   2. COUNT
   3. COUNT(*)
   4. MAX
   5. MIN
   6. SUM
  3. Operatory
   1. COALESCE
   2. || (złączenie)
   3. NULLIF
   4. Operatory XML
    1. XMLEXISTS
    2. XMLPARSE
    3. XMLQUERY
    4. XMLSERIALIZE
  4. Tworzenie własnych funkcji
   1. Funkcje skalarne
    1. Polecenie CREATE FUNCTION
    2. LG – logarytm o dowolnej podstawie
    3. POW – potęga dowolnego stopnia
    4. ROOT – pierwiastek dowolnego stopnia
    5. ROUNDECIMAL – zaokrąglenie do podanej liczby
     miejsc po przecinku
   2. Funkcje kolumnowe (agregaty)
    1. Polecenie CREATE AGGREGATE
    2. MEDIAN – mediana
   3. Operatory
    1. XOR – alternatywa rozłączna (albo… albo…)

Uwaga!
Ze względu na zbyt małe zainteresowanie wpisami poświęconymi bazie danych Apache Derby kończę publikowanie wpisów na ten temat. Elementy bez linków – to materiały pominięte. Jest ich jeszcze około 100 gotowych i kilkaset, które miały być przygotowane 🙁 .