Funkcje matematyczne ogólne w Apache Derby to:

 • ABS, ABSVAL
 • CEIL, CEILING
 • DEGREES
 • EXP
 • FLOOR
 • LN, LOG
 • LOG10
 • MOD
 • PI
 • RADIANS
 • RANDOM
 • RAND
 • SIGN
 • SQRT
  • Są to funkcje skalarne tzn. działające na pojedynczym wyniku (liczbie).
   W przykładach do wszystkich klas użyjemy skryptu SQL mathdata.sql o treści:

   CREATE TABLE mathdata(
         id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS 
             IDENTITY(START WITH 1, INCREMENT BY 1),
         val DOUBLE
   );
   CREATE INDEX i_val ON mathdata (val ASC);
   INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, -37.8);
   INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, 39.7);
   INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, 36.6);
   INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, 33.2);
   INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, 39.2);
   INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, -40.6);
   INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, 41.2);
   INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, 40.1);
   INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, -39.8);
   INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, 38.9);
   INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, 38.3);
   INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, -37.9);
   INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, 37.4);
   INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, 37.1);
   INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, -36.8);
   INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, 36.7);
   INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, 36.6);
   

   Klasa uruchamiająca jest niemal w całości ta sama. Różne są jedynie wywoływane stałe:

    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";
      create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
       stat = con.createStatement();
       rs = stat.executeQuery(selectsql);
       while (rs.next()) {
         System.out.println(rs.getDouble(1) + 
          "  " + rs.getDouble(2));
       }
    } catch (SQLException e) {
         e.printStackTrace();
   }
   DerbyUtil.close(stat);
   //zamykamy połączenie
   DerbyUtil.close(con);
   DerbyUtil.close(rs);
   //zatrzymujemy baze danych
   DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
   //zatrzymujemy silnik Derby
   DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
   //usuwamy bazę danych
   DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
   

   Linki do ściągnięcia niezbędnych klas znajdą się przy omawianiu poszczególnych funkcji.