logDevice=ścieżka

Podaje nową ścieżkę do folderu log zapisywanego podczas tworzenia lub odtwarzania bazy danych. Nie jest to plik derby.log.
Atrybut może być używany łącznie z atrybutami:

  • create
  • createFrom
  • restoreFrom
  • rollForwardRecoveryFrom

Ścieżka dostępu, nawet podana jako względna, wewnętrznie jest zapisywana jako ścieżka bezwzględna.
jdbc:derby:baza_danych;create=true;logDevice=d:/logs
W tym przypadku w folderze d:/logs/log znajdą się pliki (Rys. 303):

Zawartość folderu 'log'
Rys. 303. zawartość folderu ‘log’

Jeśli baza danych jest już utworzona, położenie logu możemy zmienić przenosząc log ręcznie i dodając zapis w pliku service.properties:
logDevice=d:/logs
Plik service.properties jest umieszczony w folderze głównym bazy danych. Przy przenoszeniu logu z powrotem do położenia domyślnego wpis logDevice powinien być usunięty z pliku service.properties.
Przykład w klasie R112.

Pliki do ściągnięcia

R115.zip (klasa)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.