drop=true

Usuwa bazę danych z pamięci.
Jeśli baza została usunięta zostaje wygenerowany wyjątek ‘08006’.
Jeśli baza danych nie zostanie znaleziona – generowany jest błąd.
Jeśli włączona jest autentykacja i autoryzacja SQL – tylko właściciel bazy może ją usunąć.
Baza nie musi być zamyknięta przed usunięciem.
Jeśli atrybut zostanie uzyty do bazy, która nie jest bazą ‘tylko w pamięci’ zostanie wygenerowany wyjątek SQL XBM0I
jdbc:derby:memory:baza_danych;drop=true
jdbc:derby://localhost:port/memory:baza_danych;drop=true
Jeśli właczona jest autentykacja muszą być też podane atrybuty user i password.
Jeśli włączona jest i autentykacja i autoryzacja – user mu być właścicielem bazy.
Przykład był tutaj.